Frågor och svar om LEI-koder

Jag har ett aktiebolag och min bank har kontaktat mig och sagt att jag behöver en LEI-kod för att kunna handla med aktier. Vad innebär detta?

Svenska banker och värdepappersinstitut har en skyldighet att rapportera transaktioner i finansiella instrument (aktier, obligationer och derivat med mera) som de utför för egen eller för kunds räkning. Transaktionsdata utgör ett grundläggande verktyg för att Finansinspektionen och andra behöriga myndigheter ska kunna övervaka värdepappersmarknadernas och exempelvis utreda misstänkt marknadsmissbruk. Syftet är att säkerställa en rättvis och välordnad handel.

Från den 3 januari 2018, gäller nya regler på värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir) vilket bland annat innebär krav på att fysiska eller juridiska personer som utför transaktioner ska kunna identifieras i transaktionsrapporteringen.

För att säkerställa en harmoniserad transaktionsrapportering inom EU används en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI) för att identifiera juridiska personer. Alla juridiska personer kommer att behöva skaffa en LEI-kod för att kunna handla med värdepapper.

Mitt bolag har inga värdepapper, behöver jag ändå skaffa en LEI-kod?

Nej, om bolaget inte innehar eller handlar med finansiella instrument behövs ingen LEI-kod. Bolag som bedriver värdepappersrörelse eller emitterar finansiella instrument som tas upp till handel på en börs eller annan marknadsplats, behöver dock en LEI-kod.

Mitt bolag har värdepapper på depå men avser inte att göra några affärer i närtid. Behöver jag skaffa LEI-kod?

LEI-koden används vid rapportering av värdepappersaffärer men ditt depåinstitut kan dock ändå vilja att du skaffar en LEI-kod för att säkerställa att framtida transaktioner kan utföras.

Jag har en enskild firma, behöver jag skaffa LEI-kod?

En enskild firma som handlar med andra finansiella instrument än derivatinstrument behöver inte skaffa en LEI-kod. Enskilda firmor som handlar med derivatinstrument behöver däremot ha en LEI-kod i enlighet med Emir-förordningen. (EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([EU] 648/2012), Emir, trädde i kraft den 16 augusti 2012. Finansiella och icke finansiella motparter (juridiska personer och enskilda firmor) som handlar med derivat och är skyldiga att rapportera detta till ett transaktionsregister, enligt Emir (EU 638/2012). Motparterna i en derivattransaktion ska inte bara skaffa en egen LEI-kod utan också försäkra sig om att den andra motparten i transaktionen har en LEI-kod, under förutsättning att denne är rapporteringsskyldig och behörig att skaffa LEI-kod.)

Behöver en juridisk person som har en kapitalförsäkring skaffa en egen LEI-kod för att kunna handla med finansiella instrument via sin försäkring?

För att Finansinspektionen med hjälp av transaktionsdata på ett effektivt sätt ska kunna bedriva utredningar om misstänkt marknadsmissbruk behöver slutkunden kunna identifieras i transaktionsrapporten.

Är det inte kunden som fattat investeringsbeslutet behöver även beslutsfattaren kunna identifieras. Detta innebär att juridiska personer som handlar genom en kapitalförsäkring behöver identifieras med LEI som beslutsfattare för transaktionen. Detsamma gäller om en juridisk person handlar genom en pensionsförsäkring.

Försäkringsgivaren är formell ägare till de finansiella instrument som har placerats inom försäkringen och försäkringsgivarens LEI ska därför anges för identifiering av köpare eller säljare i dessa rapporter.

Hur skaffar man en LEI-kod?

LEI-kod är ett globalt ID-nummer som erhålls via ett antal fristående webbtjänster, så kallade Local Operating Units (LOU) som är godkända av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Det finns även andra aktörer, knutna till en LOU, som administrerar LEI-koder.

Spelar det någon roll var man skaffar LEI-kod?

Nej, bara det är en korrekt LEI-kod. Man kan skaffa en LEI-kod från institutionerna som finns på listan hos Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).


Andra frågor och svar kring LEI-kod

Följande organisationer har frågor och svar om LEI-koder:


Senast granskad: 2023-06-30