Transaktioner Mifid 2/Mifir (TRS 2)

Den 3 januari 2018 trädde direktivet Mifid 2 och förordningen Mifir i kraft. De nya reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse. Transaktionsrapportering enligt Mifid 2/Mifir sker till TRS 2-systemet som togs i drift den 3 januari 2018. Systemet är åtkomligt dygnet runt, förutom vid driftstopp.

Värdepappersföretag som utfört en transaktion med ett finansiellt instrument ska lämna uppgifter om transaktionen till FI så snart som möjligt – och senast vid slutet av följande arbetsdag (artikel 26 i Mifir). Rapporteringsskyldigheten omfattar betydligt fler instrument och handelsplatser än med det tidigare regelverket Mifid. OBS: Det tidigare TRS-systemet – som användes för rapportering av transaktioner i finansiella instrument med handelsdatum till och med den 2 januari 2018 enligt Mifid – har stängts.

Information som fortlöpande publiceras på denna sida handlar om rapportering till TRS 2-systemets produktionsmiljö. För information om testrapportering till TRS 2 se Testrapportera i TRS2 systemet

Aktuellt

(2018-02-28)

  • TR-filer bearbetas dagligen kl. 11–23. Systemet tar dock emot TR-filer även övriga tider på dygnet utan att filbearbetning sker.
  • Transaktioner i vissa valutor, bland annat CZK och PHP, får för närvarande status 'RJCT' på grund av ändringar i referensdatat från Esma.
  • För tillfället går det inte att återkalla transaktioner som har status 'RCVD'. Återkallelser för transaktioner i 'RCVD' får status 'RJCT' (CON-024 'Transaction for cancellation cannot be found'). Vår rekommendation är att vänta med att skicka in återkallelser för transaktioner i 'RCVD' tills dessa transaktioner har fått slutlig status ('ACPT' eller 'RJCT').
  • Vi väntar även på teknisk lösning för problemet bakom CON-160 'Seller LEI is not valid' samt CON-070 'Buyer LEI is not valid'.
  • Observera att vi rekommenderar att rapportering för handelsdatum T sker först T+1.
  • Vi rekommenderar att datumet i filnamnet (TR_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_XX_2018MMDD_XXXX) motsvarar det nyaste handelsdatum som finns i filen.
  • Inga tomma filer behöver skickas in på transaktionsfria dagar (d.v.s. dagar utan transaktioner att rapportera).

LEI-kod

För att kunna transaktionsrapportera enligt Mifid2/Mifir krävs att såväl rapporterande företag som juridiska personer för vilkas räkning en transaktion har utförts har en LEI-kod.

Frågor och svar om LEI-koder

Ansökan om konto till produktionsmiljön

För att få åtkomst till TRS 2-systemets produktionsmiljö behöver en behörighetsanmälan skickas till FI. Anvisningar för hur man fyller i finns för varje typ av anmälan som beskrivs nedan. För snabbare hantering, skanna in och mejla den ifyllda blanketten till rapportering@fi.se. Skicka även den ifyllda blanketten på papper till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Bolag som transaktionsrapporterar för egen räkning

Följande blankett ska enbart användas av företag som avser lämna transaktionsrapporter till TRS 2-systemet direkt från sina egna it-system. Om transaktionsrapporteringen kommer att utföras av en godkänd rapporteringsmekanism (ARM) behöver inte någon behörighetsanmälan skickas till FI. I sådana fall är det den ARM som ska rapportera å företagets vägnar som ska ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering 

Godkänd rapporteringsmekanism

Godkänd rapporteringsmekanism (ARM) som har för avsikt att rapportera åt ett eller flera rapporteringsskyldiga företag använder följande blankett för att ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS 2-rapportering, godkänd rapporteringsmekanism, ARM

Marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art 26.5 i Mifir

Marknadsoperatörer som omfattas av rapporteringsskyldighet enligt art. 26.5 i Mifir använder följande blankett för att ansöka om konto.

Behörighetsanmälan TRS2-rapportering, marknadsoperatör rapporteringsskyldig enligt art.26.5 i Mifir

Inloggningsuppgifter

FI skickar inloggningsuppgifter i ett rekommenderat brev till den kontaktperson som har angetts i behörighetsansökan. Brevet innehåller även övriga uppgifter som behövs för att upprätthålla anslutning till TRS 2-systemet.

Anslutning

Anslutning till TRS 2-systemet sker enbart via en FTP-klient som stödjer SFTP. OBS: Det finns inte något webbgränssnitt för att rapportera transaktioner enligt Mifid2/Mifir.

IP-adress för anslutning till systemet skickas av FI till rapporterande företag (Submitting Entities) i ett brev tillsammans med inloggningsuppgifter, se Inloggningsuppgifter. Gå mot port 22.

Genom att ansluta till port 22 krypterar FI:s server automatiskt anslutningen med ett förinstallerat certifikat. Vid anslutningen ställs en fråga om att lita på värdnyckeln hos FI. Klicka "ok" för att acceptera nyckeln och kryptera kanalen.

Brevet med inloggningsuppgifter innehåller även information om mappstrukturen på FI:s SFTP-server. Transaktionsfiler (TR-filer) som skickas till FI läggs i Outgoing-mappen. Svarsfiler (FF- och FD-filer) hämtas från Incoming-mappen.

Tekniska specifikationer

Rapportering av transaktioner i finansiella instrument enligt Mifid 2/Mifir sker enligt tekniska specifikationer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Vilka uppgifter som ska rapporteras i transaktionsrapporter (dvs. hur fält ska fyllas i) framgår av Bilaga 1 Tabell 2.

Esmas tekniska instruktioner

Filformatvalideringar TRS2 (file validation rules)

Innehållsvalideringar (content validation rules)

XML scheman (zip-fil)

Planerade driftstopp

FI behöver emellanåt stänga av TRS 2-systemet för underhåll. Vi kan även behöva åtgärda fel eller andra störningar.

Planerade driftstopp sker

• vid behov, klockan 17.00–23.59 varje onsdag. 

Rapportörens ansvar vid driftstopp

När TRS 2-systemet är avstängt är det inte möjligt att rapportera transaktioner. Den som ska rapportera ansvarar för att informationen lagras under driftstopp och skickas in så fort som möjligt när TRS 2-systemet åter är i drift.

Vid driftstörningar är det extra viktigt att den som ska rapportera försäkrar sig om att all information har rapporterats. 

Fel eller brister i TRS 2-systemet rapporteras till rapportering@fi.se.

Meddelanden om driftstopp

Du kan prenumerera på nyheter som rör rapporteringen till FI. Kryssa för valet "Rapportering" under "Prenumerera på fi.se" på sidan Prenumerera.

Referensdata

I TRS 2-systemet används referensdata från Esma.

Läs mer

Senast granskad: 2018-01-26
Laddar sidan