Rapporter om undantag från Solvens 2-rapportering och tillämpning av kapitaltillägg

2017-12-27 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat två rapporter: om tillämpning av undantag och begränsningar från den regelbundna tillsynsrapporteringen (Solvens 2) och om tillämpning av kapitaltillägg av nationella tillsynsmyndigheter.

Eiopas analys sker i enlighet med Solvens 2-direktivets artikel 52 (punkt 2 och 3) som anger att myndigheten årligen ska offentliggöra:

  • Uppgifter om hur och i vilken omfattning nationella tillsynsmyndigheter medgett undantag till försäkrings- och återförsäkringsföretag och grupper under sin tillsyn utifrån de begränsningar som finns angivna i regelverket för den regelbundna tillsynsrapporteringen (rapporten om undantag omfattar de begränsningar som fick tillämpas i årsapportering för 2016 samt i det första kvartalet 2017).
  • Uppgifter om de nationella tillsynsmyndigheternas tillämpning av bestämmelserna om kapitaltillägg i Solvens 2.

Eiopa ska årligen rapportera resultatet av sin översyn av de uppgifter som avses i artikel 52 till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Resultatet från översynen publiceras också årligen på Eiopas hemsida.

Laddar sidan