Banker behöver förbereda sig på nya krav för internmetoden

2018-11-09 | Nyheter Bank

FI uppmanar banker som tillämpar internmetoden för att beräkna riskvägda tillgångar att analysera sina riskklassificeringssystem för att uppfylla nya regler som är på väg. De nya kraven gör också att svenska banker behöver ändra sina riskklassificeringsmetoder. Sådana ändringar kräver FI:s godkännande.

Regelverket för internmetoden genomgår för närvarande en rad förändringar. Arbetet leds av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och är en följd av tillsynförordningen. EBA stödjer sig också på sina övergripande mål om tydligare regulatoriska krav och att riskvikter ska vara robusta och jämförbara företag emellan.

FI förväntar sig nu att företag under vår tillsyn, som tillämpar internmetoden för beräkning av riskvägda tillgångar, i och med regelverksförändringarna analyserar sina riskklassificeringssystem för att säkerställa att dessa lever upp till de nya kraven. FI ser också att svenska bankers riskklassificeringsmetoder behöver förändras väsentligt som en följd av de ändrade reglerna – ändringar som kräver FI:s godkännande.

I följande promemoria beskriver FI viktiga områden där regelverket förtydligas. Den tar också upp vilka förväntningar FI har på hur de metodändringar som regelverksförändringarna förväntas ge upphov till ska tas om hand. Syftet är för att säkerställa effektivitet, transparens och likabehandling i den kommande processen.

Laddar sidan