Emission av kapitalinstrument

Nivån för när primärkapitaltillskott automatiskt ska skrivas ned eller konverteras till kärnprimärkapital bör ligga vid en kärnprimärkapitalrelation på lägst 7 procent på gruppnivå. Detta och andra överväganden som FI gör i sin tillsyn av emissioner av kapitalinstrument presenteras nedan och i en promemoria.

FI granskar löpande bankers och kreditinstituts kapitalbaser i tillsynen och har också viss skyldighet att vidarebefordra information till Europeiska bankmyndigheten (EBA), som har ett övergripande ansvar att övervaka kvaliteten på kapitalinstrument som givits ut av företag i EU. Detta framgår av artikel 80 i tillsynsförordningen.

Rapporter från EBA:s tillsyn

EBA publicerar resultaten av sin övervakning när det gäller kärnprimärkapitalinstrument i den så kallade CET1-rapporten som bland annat redogör för EBA:s syn på emissioner av kärnprimärkapitalinstrument i banker inom EU.

Resultat från EBA:s övervakning av kvaliteten på primärkapitaltillskott publiceras i den så kallade AT1-rapporten som bland annat syftar till att minska förekomsten av komplicerade avtalsvillkor och undanröja oklarheter kring instrumentens förmåga att absorbera förluster.

EBA övervakar även kvaliteten på supplementärkapitalinstrument, dock utan åtföljande rapport.

FI vill ha information om primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument

Det krävs inget tillstånd från FI för att räkna in kapitalinstrument som primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument. Därför ser FI gärna att företag kontaktar FI inför en emission för att FI ska ha tillgång till aktuell information i den löpande granskningen av företagens kapitalbaser när det gäller primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument.

Däremot krävs tillstånd för att kunna klassificera kapitalinstrument som kärnprimärkapitalinstrument. Därför får FI information om sådana emissioner i samband med att företagen ansöker om tillstånd.

FI:s överväganden kring primärkapitaltillskott

När det gäller gränsen för när primärkapitaltillskott automatiskt skrivs ned eller konverteras är det lämpligt att denna inte sätts lägre än vid en kärnprimärkapitalrelation på 7 procent på gruppnivå (se promemoria nedan). För systemviktiga institut är det lämpligt att gränsen inte sätts lägre än 8 procent på gruppnivå.

FI kommer att övervaka utvecklingen och se till att en god praxis upprätthålls på den svenska marknaden, vilket kan komma att återspeglas i FI:s samlade kapitalbedömning av företagen.

Laddar sidan