EU-samråd om riktlinjer till den nya prospektförordningen

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens, Esmas, förslag till riktlinjer som tagits fram med anledning av den nya prospektförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2017/1129), vilken trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska tillämpas i sin helhet från och med den 21 juli 2019.

Esmas förslag till riktlinjer är utformade för att hjälpa de behöriga myndigheterna vid granskning av riskfaktorer i prospekt.

Samrådet är öppet till den 5 oktober 2018.

Laddar sidan