FI startar webbenkät om hur försäkringsföretag införlivat Solvens 2

FI granskar hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna efter att Solvens 2-regelverket trätt i kraft.

FI har beslutat att starta en webbaserad enkätundersökning om hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna i sitt företagsstyrningssystem efter att Solvens 2-regelverket har trätt i kraft. De centrala funktionerna det gäller är riskhanteringsfunktionen, funktionen för regelefterlevnad, aktuariefunktionen och funktionen för internrevision. Undersökningen riktar sig till ett flertal försäkringsföretag.

Solvens 2-regelverket trädde i kraft den 1 januari 2016 och FI har därefter genomfört ett antal riktade undersökningar om utvalda delar av företagsstyrningssystemet. Samtliga dessa undersökningar har till någon del berört arbetet av en eller flera centrala funktioner. Denna enkätundersökning syftar till att kartlägga hur försäkringsföretagen har införlivat de fyra centrala funktionerna i sin helhet i sitt företagsstyrningssystem.

Undersökningens resultat kommer att presenteras under våren 2019.

Laddar sidan