FI tillämpar riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI inte i alla delar kommer att följa EBA:s och Esmas riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare.

EBA och Esma publicerade den 21 mars 2018 riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt artiklarna 91.12 i direktiv 2013/36/EU och andra stycket i artikel 9.1 i direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12) (riktlinjerna). Riktlinjerna gäller från och med den 30 juni 2018. De tidigare riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06) upphävs från och med den 30 juni 2018.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA och Esma att FI kommer att följa riktlinjerna, med undantag för de delar i riktlinjerna som rör behöriga myndigheters skyldigheter avseende lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare. FI bedömer att punkt 171 inte är förenlig med svensk rätt eftersom det saknas stöd i nationell rätt att lämplighetspröva ledande befattningshavare när de inte är en del av ledningsorganet. Som en följd av detta kommer inte de övriga delar av riktlinjerna som avser behöriga myndigheters skyldigheter avseende lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare att tillämpas i Sverige. Av samma anledning kommer inte heller punkt 164 att tillämpas i Sverige.

I förhållande till vissa punkter i riktlinjerna har FI även lämnat förtydligande information till EBA och Esma.

Avseende punkt 174 har FI informerat EBA och Esma om att de svenska reglerna tillåter att en ansökan om lämplighetsprövning ges in till FI antingen före eller efter att personen utnämnts.

Av punkt 88 i riktlinjerna följer att det anses vara god praxis för alla institut som omfattas av kapitaltäckningsdirektivet att ha oberoende ledamöter i ledningsorganet. FI har i denna del meddelat Eba och Esma att skrivningen om att det anses vara god praxis enligt FI:s uppfattning, innebär att principen att följa eller förklara inte gäller i förhållande till avsnitt 9.3 (punkt 88–93) i riktlinjerna. De institut som inte har möjlighet att följa avsnitt 9.3 behöver med andra ord, enligt FI:s mening, inte avge någon förklaring.

FI har även angett att avsnitt 15 avseende nomineringskommittén och dess uppgifter inte gäller i Sverige i enlighet med vad som anges i punkt 128 i riktlinjerna. Företagen behöver därför inte tillämpa avsnitt 15.

Vidare har FI informerat att sökanden inte behöver bifoga ett belastningsregisterutdrag till sin ansökan, i motsatts till vad som anges i punkt 4.1 i bilaga 3 i riktlinjerna.
I övriga delar har FI meddelat att FI kommer att följa riktlinjerna. Av detta följer att FI kommer att följa punkt 53 i riktlinjerna, i vilken anges hur antalet uppdrag för styrelseledamöter och verkställande direktörer i betydande bankaktiebolag ska beräknas. Av punkt 52 i riktlinjen följer att alla uppdrag i ledningsorgan inom samma koncern ska räknas som ett enda uppdrag i ledningsorgan. Vidare anges i punkt 53 att alla uppdrag i ledningsorgan i företag där institutet har ett kvalificerat innehav, men som inte är dotterföretag inom samma koncern, ska räknas som ett separat uppdrag.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Läs mer

Laddar sidan