Förslag till amorteringskrav för bostadskreditinstitut samt undantag för vissa krediter

FI föreslår ändringar i föreskrifterna om amortering av krediter mot säkerhet i bostad. Forslaget innebär att amorteringsföreskrifternas tillämpningsområde utvidgas, så att de även gäller för företag som har tillstånd att lämna bostadskrediter enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Att reglerna inte omfattar sådana företag i dag utan enbart kreditinstitut, medför en risk för att reglerna inte får önskad effekt samt att konkurrensen på marknaden snedvrids.

Vidare föreslår FI att det ska bli möjligt for kreditgivare som lämnar så kallade kapitalfrigöringskrediter att medge undantag från de krav på amortering som följer av amorteringsföreskrifterna. Denna typ av bolån är uppbyggda så att låntagaren inte betalar amorteringar och räntor löpande under kredittiden, vilket gör att lånen i praktiken inte går att lämna om de samtidigt omfattas av amorteringskraven. FI anser att kapitalfrigöringskrediter kan fylla en viktig funktion för konsumenter som vill tillgodogöra sig kapital som finns bundet i den egna bostaden. Det finns därför anledning att ändra föreskrifterna så att företagen som omfattas av dem återigen kan lämna sådana krediter.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16 maj 2018.

Laddar sidan