Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Finansinspektionen (FI) föreslår att den kontracykliska kapitalbufferten höjs till 2,5 procent från och med den 19 september 2019.

Höjningen görs för att öka motståndskraften i bankerna. En högre buffert förbättrar det finansiella systemets möjligheter att hantera eventuella problem i framtiden.

FI beslutade i september 2014 att fastställa en kontracyklisk kapitalbuffert för Sverige på 1,0 procent (FFFS 2014:33). Buffertvärdet har sedan höjts två gånger och är nu 2,0 procent. Sedan senaste höjningen 2016 har systemriskerna kopplade till bankernas utlåning och risktagande fortsatt att öka. FI föreslår därför en ny höjning.

Det kontracykliska buffertvärdet används för att beräkna den företagsspecifika kontracykliska kapitalbufferten. Berörda företag är kreditinstitut, Svenska skeppshypotekskassan och vissa värdepappersbolag.

Läs mer

Laddar sidan