Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändringarna innebär bland annat att ett företag ska göra samma identitetskontroll av en verklig huvudman som av en person som ska anses vara en verklig huvudman. Andra ändringar gäller skydd för anställda och företrädare, kontroll av fysisk persons identitet på distans och bevarande av handlingar och uppgifter. Slutligen föreslår FI vissa redaktionella ändringar.

FI anpassar föreskrifterna till regeringens föreslagna ändringar i penningtvättslagen främst med anledning av ändringar i det fjärde penningtvättsdirektivet. Genom de föreslagna föreskrifterna bidrar FI till att genomföra direktivsändringarna.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020, samtidigt som lagändringarna.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 7821,
103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 5
november 2019.

Frågor om remissen besvaras av Ulrika Båth Bertram via e-post ulrika.bathbertram@fi.se eller på tfn 08-408 987 61.