Förslag till nya föreskrifter om pensionsstiftelser

FI föreslår nya föreskrifter om pensionsstiftelser och ändringar i informationsföreskrifterna med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet.

De nya föreskrifterna om pensionsstiftelser ska gälla för en pensionsstiftelse som tryggar utfästelse om pension till minst 100 personer för vilka avsättningar har gjorts till stiftelsen. I föreskrifterna ställs nya och utökade informationskrav, till exempel krav på information om placeringsprofil och hur stiftelsens syfte ska uppnås. Vidare föreslås nya krav på innehållet i de styrdokument som stiftelserna ska upprätta. Bestämmelserna i de i dag gällande föreskrifterna om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys förs över till de nya föreskrifterna.

Tillsammans med de ändringar som regeringen föreslår i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. genomför de nya och ändrade föreskrifterna Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (andra tjänstepensionsdirektivet).

De nya och ändrade föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 december 2019, det vill säga samtidigt som lagändringarna.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16 augusti 2019. Ange diarienummer FI Dnr 18-13990.

Frågor om remissen besvaras av Anna Wedin på tfn 08-408 981 05 eller e-post anna.wedin@fi.se.

Läs mer