Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2019-12-05 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu fakturerade. Fakturorna avser år 2019.

Avgiftsuttaget görs enligt regler som finns specificerade i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet.

FI:s uttag av avgifter uppgår i år till 619 miljoner kronor, en ökning med 17 miljoner kronor jämfört med förra året. Avgifterna ska täcka FI:s kostnader på några års sikt.

Fördelningen mellan olika företagsgrupper speglar de kostnader – till största delen arbetstid – som FI har för respektive grupp. Beräknade kostnader baseras på en prognos, beräknad enligt regelverket i förordningen, och av den anledningen kan avgiftsuttaget enskilda år vara för högt eller för lågt. I de fall avgiftsuttaget överstiger de beräknade kostnaderna ett enskilt år kommer det gruppen tillgodo nästkommande år. På samma sätt regleras ett för lågt avgiftsuttag genom att respektive grupp debiteras nästkommande år.

Avgifterna för enskilda företag kan variera från år till år beroende på förändringar i bland annat balansomslutning eller sammanlagt fondvärde. Varje enskilt företag betalar en avgift som står i proportion till dess storlek inom gruppen.

Det finns även ett antal grupper där den årliga avgiften är fast och kräver ett regeringsbeslut för att kunna ändras.

Avgiftsgrupper 2019 (tkr)
Banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag m fl. 362 019
Försäkringsföretag, understödsföreningar m.fl. 170 751
Centrala värdepappersförvarare, börser och clearingorganisationer 23 670
Fondbolag 23 753
Försäkringsförmedlare* 12 076
Konsumentkreditinstitut* 3 800
Pensionsstiftelser* 1 155
Valutaväxling och annan finansiell verksamhet* 4 077
Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer* 3 847
Institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare av elektroniska pengar* 288
Inlåningsverksamhet* 854
Bostadskreditinstitut* 743
Företag under redovisningstillsyn 3 559
Pensionsmyndigheten 1 276
Sjunde AP-fonden 58
Utländska företag* 3 220
Företag av allmänt intresse i fråga om revision* 3 421
Administratörer av referensvärden 60
Summa 618 627

*) Dessa grupper debiteras fasta avgifter. Vissa försäkringsförmedlare debiteras efter antal anställda försäkringsförmedlare.

Laddar sidan