Så går FI vidare med händelsen då en medlem försattes i obestånd på råvarumarknaden

FI fortsätter att analysera händelsen i september 2018 då en medlem på råvarumarknaden försattes i obestånd (default). Här beskrivs några av de frågor som FI arbetar med. Vi publicerar också ett diskussionsunderlag som FI tagit fram för att bidra till en pågående internationell diskussion om auktioner som metod för att hantera obestånd i centrala motparter.

Det är mycket ovanligt – även i ett internationellt perspektiv – att ett clearingshus drabbas av förluster som kräver att övriga medlemmarnas bidrag till obeståndsfonden behöver användas för att täcka dessa förluster. Det som skedde i höstas har därför rönt stort intresse från myndigheter och organisationer i andra länder. Här beskrivs några av de frågor som FI nu analyserar.

Återhämtning och resolution av centrala motparter

Centrala motparter har en stor och växande roll i den finansiella infrastrukturen. Finansiella och operativa problem hos en central motpart eller dess deltagare kan snabbt spridas till andra företag och därmed få allvarliga konsekvenser för den finansiella stabiliteten.

Systemviktiga banker ska ha återhämtningsplaner och möjlighet till resolution om banken skulle drabbas av stora finansiella problem. För centrala motparter finns det i dagsläget inte några liknande lagstadgade krav, varken på EU-nivå eller i Sverige.

Förhandlingar pågår dock inom EU om ett förslag från EU-kommissionen på regelverk för återhämtning och resolution av centrala motparter. FI följer detta arbete noggrant och fortsätter att arbeta för att ett europeiskt ramverk för återhämtning och resolution av centrala motparter utvecklas, bland annat inom ramen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

En resolutionsordning skulle öka förutsättningarna för en central motpart att fortsätta erbjuda kritiska tjänster – sådana som är nödvändiga för att marknaderna ska fungera väl – även om den centrala motparten drabbas av allvarliga finansiella problem.

Auktionsförfaranden

Metoder för att hantera obestånd i en central motpart diskuteras nu internationellt, till exempel i den internationella organisationen för värdepapperstillsyn (IOSCO). Här har särskilt auktionsförfaranden lyfts fram. När en clearingmedlem har förklarats vara i obestånd strävar en central motpart mot att återgå till en så kallad "matchad bok" så fort som möjligt utan att påföra extra kostnader för medlemmarna. Auktioner är en metod för att uppnå detta.

FI har tagit fram ett diskussionsunderlag (discussion paper) kring detta ämne för att bidra till att föra den internationella diskussionen och utvecklingen framåt.