FI följer riktlinjer för kreditgivning och övervakning

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om kreditgivning och övervakning.

Den 29 maj 2020 publicerade EBA riktlinjer om kreditgivning och övervakning (EBA/GL/2020/06), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010. Riktlinjerna gäller från och med den 30 juni 2021.

Syftet med riktlinjerna är att etablera sunda och robusta metoder för kreditinstitut för bland annat riskhantering vid kreditgivning och övervakning av kreditexponeringar. Riktlinjerna kompletterar därmed bland annat Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2018:16) om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag. Riktlinjerna vägleder även behöriga myndigheter i deras bedömning av kreditinstitutens metoder, policyer, processer och förfaranden för riskhantering vid kreditgivning och övervakning som en del i översyns- och utvärderingsprocessen.

Riktlinjerna gäller institut som omfattas av definitionen i artikel 4.1.3 i förordning (EU) nr 575/2013. När en kredit omfattas av direktiv 2014/17/EU (direktivet om hypotekslån, även kallat bolånedirektivet) ska avsnitt 5 tillämpas på kreditgivare enligt definitionen i artikel 4.2 i detta direktiv, med undantag för punkt 93. När en kredit omfattas av direktiv 2008/48/EG (konsumentkreditdirektivet) ska avsnitt 5 tillämpas på kreditgivare enligt definitionen i artikel 3 b i detta direktiv, med undantag för punkt 93.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.