FI har mött ledningspersoner och följer utvecklingen i Collector Bank AB

2020-01-28 | Nyheter Bank

Med anledning av Collector Bank AB:s (banken) rapport om händelse av väsentlig betydelse och bankens pressmeddelande den 21 januari kallade FI i dag bankens nuvarande styrelseordförande samt bankens tillträdande styrelseordförande till ett möte i FI:s lokaler. FI representerades av gd Erik Thedéen och representanter från verksamhetsområde Bank.

På mötet ombads bankens företrädare att redogöra för bankens plan för att återställa sin kapitalbas med anledning av den rapporterade händelsen.

FI bad även bankens företrädare att redogöra mer i detalj för vad som föranlett banken att göra en extra kreditförlustreservering om 800 mnkr i samband med bokslutet för det fjärde kvartalet 2019, och hur banken planerar att säkerställa stabiliteten i bankens finansiella ställning över tid.

FI har nu en tätare uppföljning av banken och kommer närmast att ta ställning till bankens planerade åtgärder för att återställa kapitalet.

FI kommer att återkomma till vilka övriga tillsynsaktiviteter som blir aktuella i förhållande till banken med anledning av den uppkomna situationen.

Laddar sidan