FI tillämpar riktlinjer som förklarar tillämpningen av vissa justeringar i kapitaltäckningsförordningen (CRR) som följd av covid-19

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer EBA:s riktlinjer som förklarar tillämpningen av vissa justeringar i rapportering och offentliggörande i kapitaltäckningsförordningen (CRR) som en följd av covid-19.

Den 11 augusti 2020 publicerade EBA en ny riktlinje samt ett tillägg till en befintlig riktlinje.

Den nya riktlinjen om kraven på rapportering och offentliggörande förtydligar rapportering enligt den tekniska standarden (ITS) för rapporteringsversion 2.9 och 2.10 samt rapportering enligt nuvarande ITS om offentliggörande av bruttosoliditet.

EBA:s tillägg till riktlinje EBA/GL/2018/01 klargör om bolag ska tillämpa eller inte tillämpa den tillfälliga behandlingen enligt artikel 468 av kapitaltäckningsförordningen.

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga hur företag ska tillämpa vissa justeringar ("quick fix") i deras offentliggörande och rapportering som lagts in i kapitaltäckningsförordningen som en följd av covid-19.

EBA har samtidigt publicerat ändringar i den tekniska standarden för rapportering samt bilagor enligt version 3.0.

Företag som omfattas av riktlinjerna

Riktlinjerna gäller för företag som tillämpar kapitaltäckningsförordningen (EU/575/2013) samt de tillägg till förordningen som antagits därefter som en följd av covid-19 när det gäller tillsynsrapportering och offentliggörande av uppgifter.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.