Förslag till ändrade föreskrifter om försäkringsdistribution

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution.

Ändringarna innebär att de belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka justeras upp. Genom förslaget bidrar FI till att genomföra ändringar i försäkringsdistributionsdirektivet. Förslaget innebär även att bestämmelserna om vilka belopp som en ansvarsförsäkring minst ska täcka, och som gäller för företag med mer än en anställd, ändras för att ligga i linje med bestämmelserna i den delegerade förordningen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 12 juni 2020.

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 14 februari 2020. Ange diarienummer 19-14426.

Frågor om remissen besvaras av Peter Albrecht via e-post, peter.albrecht@fi.se, eller på tfn 08-408 981 31.

Laddar sidan