Förslag till ändrade regler om försäkringsrörelse och försäkringstekniska grunder

FI föreslår ändringar i försäkringsrörelsereglerna för försäkringsföretag om beräkning av volatilitetsjustering och förutsättningarna för att använda matchningsjustering, vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Dessutom föreslås att juridiska personer som söker tillstånd att förvärva aktier i försäkringsföretag inte länge ska behöva använda vissa blanketter.

Utöver det föreslår FI ändringar i antaganden om dödlighet för ålderspension och sjuklighet för sjukpension i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder. Antagandena tillämpas när en arbetsgivare enligt 3 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska beräkna kapitalvärdet av pension som en arbetstagare intjänat.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 6 maj 2020. När det gäller föreskrifterna om försäkringstekniska grunder föreslås dock att ändringarna tillämpas första gången för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2020 eller närmast därefter.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 28 februari 2020. Ange diarienumret FI dnr 17-21914.

Frågor om remissen besvaras av William Svärd på telefon 08-408 98 835 eller e-post william.svard@fi.se.

Laddar sidan