Förslag till föreskrifter och allmänna råd om vissa försäkringsföreningar som har undantag

FI föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföreningars verksamhet. Föreskrifterna och de allmänna råden ska gälla för de understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor och som ansöker om tillstånd att bli försäkringsföreningar enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Förslaget innehåller bestämmelser om verksamhetsplan, information, försäkringstekniska avsättningar, investeringar, kapitalbas och schablonmässigt kapitalkrav, styrning av en försäkringsförening, försäkringsteknisk utredning, rapportering, åtgärdsplan vid bristande uppfyllelse av kapitalkravet och avgifter för återköp och överföring.

FI föreslår även att vissa ändringar ska göras i befintliga föreskrifter och allmänna råd som berör understödsföreningar som inte varit tjänstepensionskassor.

Föreskrifterna och de allmänna råden föreslås träda i kraft den 1 november 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 14 augusti 2020. Ange diarienummer FI dnr 19-28256.

Frågor om remissen besvaras av Nanny Hiort på e-post nanny.hiort@fi.se eller av avdelningen försäkringsrätt, tfn 08-408 980 00.

Laddar sidan