Tillsynskategorisering av svenska kreditinstitut och utländska kreditinstituts svenska filialer för 2021

I en promemoria presenterar FI resultatet av tillsynskategoriseringen för 2021 av banker och kreditmarknadsföretag samt av utländska kreditinstituts svenska filialer.

FI gör årligen en tillsynskategorisering i enlighet med Europeiska bankmyndighetens (Eba) riktlinjer om översyn- och utvärderingsprocessen (ÖUP). Kategoriseringen görs också för att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsyn. FI genomför också en klassificering av utländska kreditinstituts svenska filialer.

För kreditinstitut har följande förändringar skett jämfört med föregående år:

  • Klarna Bank flyttats från tillsynskategori 3 till kategori 2.
  • Bluestep Bank flyttas från tillsynskategori 4 till kategori 3.
  • Volvofinans Bank flyttats från tillsynskategori 3 till kategori 4.
  • Entercard Group är ett så kallat joint venture mellan Swedbank och Barclays Bank PLC. Swedbank har inget eget bestämmande inflytande över Entercard Group, och FI har därför funnit det mer ändamålsenligt att ge bolaget en egen tillsynskategorisering. Entercard Group har placerats i tillsynskategori 3.
  • Monetise Capital och Promentor Finans har under året fått tillstånd att driva finansieringsrörelse. Båda dessa bolag placeras i tillsynskategori 4.

FI har sedan tidigare valt att kategorisera Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, Swedbank och Nordea Hypotek i tillsynskategori 1.

FI har sedan tidigare klassificerat Nordeas och Danske Banks svenska filialer som särskilt betydande filialer.

Laddar sidan