EBA och FI granskar brister i kreditinstituts rapportering

Obligatoriska mallar som inte rapporterats, fel eller utelämnad så kallad filing indicator och fel periodicitet för inrapporterade rapporteringsmallar är exempel på brister som Europeiska bankmyndigheten, EBA upptäckt när de granskat svenska kreditinstituts rapportering till Finansinspektionen. FI tar nu kontakt med bolag som behöver korrigera sin inrapportering.

Under juni började FI, att inom ramen för Euclid-plattformen, att dela den EU-reglerade rapporteringen för kreditinstitut med EBA.

Som grund för rapporteringen har FI informerat EBA om vilka specifika egenskaper varje svenskt institut har. Exempel på sådana egenskaper är använd modell för kredit-, marknads- och operativ risk, klassning som små och icke-komplexa institut (SNCI) och räkenskapsår. Baserat på dessa egenskaper skapar EBA varje bolags unika rapporteringskrav.

Kopplat till egenskaperna är den kategorisering som finns av varje mall i de olika rapporterna. Obligatoriska mallar ska alltid rapporteras medan andra mallar rapporteras beroende på vad för uppgift som finns för berörd egenskap.

FI förväntar sig att samtliga mallar rapporteras med en s.k. filing indicator.
Det är helt avgörande att använda korrekt filing indicator för att en mall ska accepteras i EBA:s granskning.

EBA granskar att varje bolag, utifrån sitt unika rapporteringskrav, lämnar rätt rapportering. Om det finns brister meddelas FI om utfallet.

FI har nyligen börjat kontakta bolag om dessa brister och kommer att göra så löpande.

Exempel på brister vi hittills sett är:

  1. En obligatorisk mall har inte rapporterats.
  2. Det är fel filing indicator angiven på en mall. En bra instruktion finns i EBA:s fil för kategoriseringen av mallar under flik "Usage of Filing Indicators".
  3. En filing indicator saknas på en mall som är obligatorisk eller valfri, se även instruktionen punkt 2.
  4. En mall har rapporterats med fel periodicitet. Ett exempel är när mall C15.00, som är en årsmall, har lämnats per 30 juni.

Granskningen kommer att göras från och med referensdag 2020-12-31 varför vissa fel kan återkomma i samma rapport för olika perioder.

Om ni blir kontaktade i granskningen kommer en revidering av den identifierade avvikelsen att behöva göras. Detta för att rapporten ska accepteras i EBA:s granskning.

Laddar sidan