Eiopa genomför webbenkät om den paneuropeiska privata pensionsprodukten (PEPP)

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) har publicerat en webbenkät om vilka europeiska företag som avser att erbjuda sparare en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). Myndigheten uppmanar bland annat försäkringsföretag, bankföretag och fondföretag som kan komma erbjuda en PEPP-produkt att besvara enkäten.

Enkäten är en del av Eiopas förberedande arbete inför att PEPP-regelverket träder i kraft den 22 mars 2022. Syftet med enkäten är att få in underlag som visar hur många företag som avser att registrera en PEPP-produkt. Den insamlade informationen kommer att underlätta tillsynsmyndigheternas planering och förbereda för en effektiv implementering under 2022.

Om PEPP

Den paneuropeiska privata pensionsprodukten (Pan-European Personal Pension Product, PEPP) är utformad för medborgare inom Europa. Syftet att möjliggöra för konsumenter att spara i en säker och transparent pensionsprodukt. PEPP-produkten kan följa med spararen oavsett vilket europeiskt land spararen väljer att arbeta i. Förordningen (EU) 2021/473 om PEPP publicerades i Europeiska unionens officiella tidning den 22 mars 2021 och PEPP-regelverket kommer därför att börja tillämpas 22 mars 2022. Förordningen är baserad på utkast till tekniska standarder (RTS) som lämnades till kommissionen i augusti 2020.

Laddar sidan