Eiopa samråder om pensionsöversikter

2021-07-16 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat två dokument om pensionsöversikter som myndigheten vill ha synpunkter på. Det ena dokumentet handlar om en aggregerad översikt på nationell nivå (Pension Dashboard) och det andra dokumentet om en översikt på individnivå (Pension Tracking Systems).

Översikt på nationell nivå (Pension Dashboard)

Det övergripande syftet med en pensionsöversikt på nationell nivå är att tydliggöra hur tillräckliga pensionerna är inom de olika medlemsstaterna. Utöver den allmänna pensionen ska även tjänstepension och privat pension ingå. Genom prognoser och olika indikatorer ska medlemsstaten tidigare kunna identifiera var det finns stora skillnader mellan den framtida pensionen och den nuvarande inkomsten bland den egna befolkningen. För att kunna utföra dessa prognoser anser Eiopa att ytterligare data behöver finnas samlade och föreslår därför kompletterande rapportering av uppgifter om tjänstepension och privat pension. De som föreslås omfattas av förslaget är försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra som tillhandahåller pensioner.

Översikt på individnivå (Pension Tracking System)

För att underlätta för medlemsländer som inte har pensionsöversikter på individnivå har Eiopa samlat goda exempel från befintliga översikter. I den publicerade rapporten finns bland annat exempel från den svenska pensionsöversikten Min pension. Rapporten och dess förslag ska inte påverka befintliga pensionsöversikter.

Finansinspektionen uppmuntrar svenska intressenter att lämna synpunkter på det publicerade materialet. Synpunkter ska skickas till Eiopa senast den 8 september 2021.

Bakgrund

Europeiska kommissionen gav i februari 2020 ett uppdrag till Eiopa att ta fram ett tekniskt råd (Technical Advice). Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2021. Som en del av processen bjuder nu Eiopa in till offentligt samråd där intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på det framtagna materialet.

Laddar sidan