EU-myndigheter ber EU-kommissionen förtydliga regler om hållbarhetsredovisning

Ordföranden för de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté (Joint Committee of the European Supervisory Authorities) har ställt ett antal frågor till EU-kommissionens generaldirektör om hur den så kallade disclosureförordningen ska tolkas och tillämpas.

Det var i ett brev den 7 januari 2021 som ordföranden för den gemensamma kommittén ber om klargöranden om tolkning och tillämpning av disclosureförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn).

Bakgrunden är att det uppstod ett antal frågor under det samråd med intressenter som hölls i somras som ett led i arbetet med att ta fram tekniska standarder för disclosureförordningen. Frågorna handlar om tolkning och tillämpning av förordningen inom följande områden:

  • tillämpningen av disclosureförordningen för registrerade AIF-förvaltare och icke EES-baserade AIF-förvaltare
  • tillämpningen av gränsen på 500 anställda för offentliggörande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer för moderföretag inom en stor koncern
  • innebörden av "främjar" när det gäller produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper
  • tillämpningen av artikel 9 i disclosureförordningen
  • tillämpningen av produktregler i disclosureförordningen för portföljer enligt Mifid och andra skräddarsydda produkter som tillhandahålls på diskretionär basis.

Det är frågor inom dessa prioriterade områden som nu ställts till EU-kommissionen för klargörande.

Laddar sidan