FI föreslår ändrade regler om säkerställda obligationer

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:1) om säkerställda obligationer och i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar.

FI:s förslag innehåller nya regler om vilken information som emittentinstitut ska lämna till investerare och vilka uppgifter som instituten ska rapportera till Finansinspektionen. Det föreslås även ändringar i bestämmelserna om den oberoende granskarens uppgifter och rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen.

Föreskriftsförslagen har främst sin grund i nya EU-regler och utgår från de lagförslag som finns i regeringens lagrådsremiss "Ändrade regler om säkerställda obligationer", som beslutades den 28 oktober 2021.

Ändringarna föreslås börja gälla den 8 juli 2022, samtidigt som motsvarande lagändringar träder i kraft.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, så att de har kommit in till FI senast den 10 december. Ange diarienummer FI dnr 20-4442.

Frågor om remissen besvaras av Åsa Lööw, på e-post asa.loow@fi.se eller på tfn 08-408 980 60.