FI har kartlagt hur fondförvaltare redovisar hållbarhetsinformation

Finansinspektionen har samlat in information om hur fondförvaltarna anpassat sig till EU:s nya förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) på bolags- och produktnivå. Vissa fondförvaltare kan behöva se över sin information för vissa fonder så att den bättre återspeglar dessa fonders investeringsstrategi.

En betydande andel av svenska fonder antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Nära hälften av fonderna marknadsförs som hållbara. FI har samlat in information om hur samtliga svenska fonder uppfyller de krav som ställs på dem i SFDR som började gälla 10 mars 2021. FI kan konstatera att fondförvaltarnas kategorisering av fonderna enligt SFDR ställer höga krav på informationsgivning för majoriteten av svenska fonder.

Ett viktigt syfte med informationskraven i SFDR är att minska risken för grönmålning. FI ser att vissa fondförvaltare kan behöva anpassa informationsgivningen bättre till fondens investeringsstrategi. FI anser att för fonder som har hållbarhetsfokus i namnet ska detta återspeglas i fondens investeringsstrategi, målsättning och innehav. För fonder som marknadsförs som hållbara ska marknadsföringsmaterial reflektera fondens investeringsstrategi. FI kan komma att närmare följa upp hur enskilda fondförvaltare uppfyller informationskraven i SFDR.

Laddar sidan