FI tillämpar riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare med vissa undantag

2021-12-20 | Esma EBA Nyheter Marknad Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI kommer att följa EU-myndigheternas reviderade riktlinjer för lämplighetsbedömningar − med undantag för de delar som rör behöriga myndigheters skyldigheter när det gäller lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare.

EBA och Esma publicerade den 2 juli 2021 reviderade riktlinjer för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare enligt artiklarna 91.12 i direktiv 2013/36/EU och andra stycket i artikel 9.1 i direktiv 2014/65/EU (EBA/GL/2017/12). Riktlinjerna gäller från och med den 31 december 2021. De tidigare riktlinjerna för lämplighetsbedömningar av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2017/12) upphävs den 31 december 2021.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har meddelat EBA och Esma att FI kommer att följa riktlinjerna, med undantag för de delar som rör behöriga myndigheters skyldigheter när det gäller lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare. FI bedömer att punkt 172 inte är förenlig med svensk rätt eftersom det saknas stöd i nationell rätt att lämplighetspröva ledande befattningshavare när de inte är en del av ledningsorganet. Som en följd av detta kommer inte övriga delar av riktlinjerna som avser behöriga myndigheters skyldigheter när det gäller lämplighetsbedömningar av ledande befattningshavare att tillämpas i Sverige. Av samma anledning kommer inte heller punkt 165 att tillämpas i Sverige.

I förhållande till vissa punkter i riktlinjerna har FI även lämnat förtydligande information till EBA och Esma.

När det gäller punkt 175 har FI informerat EBA och Esma om att de svenska reglerna tillåter att en ansökan om lämplighetsprövning lämnas in till FI antingen före eller efter att personen utnämnts.

Av punkt 87 i riktlinjerna följer att det anses vara god praxis för alla företag som omfattas av kapitaltäckningsdirektivet att ha oberoende ledamöter i ledningsorganet. FI har i denna del meddelat EBA och Esma att skrivningen om att det anses vara god praxis enligt FI:s uppfattning, innebär att principen att följa eller förklara inte gäller för avsnitt 9.3 (punkt 87–91) i riktlinjerna. De företag som inte har möjlighet att följa avsnitt 9.3 behöver med andra ord, enligt FI:s mening, inte lämna någon förklaring.

FI har även angett att avsnitt 15 om nomineringskommittén och dess uppgifter inte gäller i Sverige i enlighet med vad som anges i punkt 127 i riktlinjerna. Företagen behöver därför inte tillämpa avsnitt 15.

Vidare har FI informerat att sökanden inte behöver bifoga ett utdrag ur belastningsregistret till sin ansökan, i motsats till vad som anges i punkt 4.1 i bilaga 3 i riktlinjerna.

I övriga delar har FI meddelat att FI kommer att följa riktlinjerna.Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordningen 1093/2010 om inrättande av EBA respektive förordningen 1095/2010 om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter och finansmarknadsaktörer direkt, på grund av förordningen, med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.