FI tillämpar riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik

Den 12 oktober 2020 publicerade Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) riktlinjer för säkerhet och företagsstyrning avseende informations- och kommunikationsteknik. FI kommer att tillämpa dessa riktlinjer.

Riktlinjerna syftar till att skapa tydlighet och transparens för marknadens aktörer om minimikrav för informations- och cybersäkerhet, undvika eventuellt regelarbitrage och att främja konvergens bland tillsynsmyndigheterna.

FI:s tillämpning av riktlinjerna

FI har underrättat Eiopa om att myndigheten avser att tillämpa riktlinjerna.
Riktlinjerna gäller försäkrings- och återförsäkringsföretag från och med den 1 juli 2021.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eiopa riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med allmänna råd. Förordning 1094/2010/EU om inrättandet av Eiopa innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.

Laddar sidan