FI tillämpar riktlinjer om villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på instituts exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal”

2021-05-21 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om villkoren för tillämpning av den alternativa metoden på kreditinstituts och värdepappersföretags (institut) exponeringar med avseende på ”trepartsåterköpsavtal” enligt artikel 403.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vid stora exponeringar.

Riktlinjerna syftar till att ange de villkor som ett institut bör uppfylla om det beslutar att tillämpa den alternativa metoden med avseende på trepartsåterköpsavtal förmedlade av en trepartsagent. Det gäller bland annat villkoren och frekvensen för fastställande, övervakning och översyn av gränser för tillämpning av substitutionsmetoden enligt artikel 403.1 b i förordningen.

Riktlinjerna är tillämpliga med avseende på instituts exponeringar mot emittenter av säkerheter till följd av trepartsåterköpsavtal (trepartsrepor) förmedlade av en trepartsagent.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan