Klassificering av små och icke-komplexa institut

2021-06-23 | Nyheter Rapportering Bank

Den 28 juni börjar ändringarna om att vissa kreditinstitut och värdepappersbolag kan bli klassificerade som små och icke-komplexa institut att gälla. En sådan klassificering medför lättnader för företagen när det gäller kraven på att offentliggöra information och att rapportera uppgifter.

Ändringarna anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen). Bestämmelser om vilka företag som kan bli klassificerade som sådana institut finns i artikel 4.1.145 i tillsynsförordningen.

Ett företag som vill bli klassificerat som ett litet och icke-komplext institut ska lämna in en anmälan till FI. I sin anmälan ska företaget redogöra för hur det uppfyller villkoren i artikel 4.1.145 i tillsynsförordningen. FI kan komma att göra en annan bedömning av klassificeringen om en analys av dess storlek, sammankopplingar, komplexitet eller riskprofil visar att företaget inte kan betraktas som ett sådant institut.

Ett litet och icke-komplext institut kan beviljas tillstånd att tillämpa en förenklad beräkning av stabil nettofinansieringskvot (NSFR). Ett företag som vill tillämpa en sådan förenklad beräkning, behöver utöver anmälan om klassificering som litet och icke-komplext institut, lämna in en separat ansökan om tillstånd enligt artikel 428a i tillsynsförordningen.

Det är företagets ansvar att kontinuerligt säkerställa att det uppfyller villkoren för klassificering som ett litet och icke-komplext institut. Företaget ska informera FI om det inte längre uppfyller dessa villkor.

Notera att tillsynsförordningen ändras på så sätt att värdepappersbolag, med ett fåtal undantag, inte längre omfattas av förordningen som följd av att Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen) träder i kraft den 26 juni 2021.

Så här anmäler och ansöker man

Skicka gärna anmälan om klassificering som litet och icke-komplext institut och ansökan om tillstånd till förenklad NSFR-beräkning till finansinspektionen@fi.se  och i förekommande fall med kopia till er tillsynsansvariga person. Om ni redan har skickat in en ansökan om tillstånd för förenklad NSFR-beräkning behöver ni även lämna in en anmälan om klassificering som litet och icke-komplext institut.

Använd gärna blanketten nedan för att anmäla klassificering som litet och icke-komplext institut. Det finns inte någon blankett för ansökan om förenklad beräkning av NSFR.

Laddar sidan