Ny rapportering av kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL-kravet)

FI och Riksgälden kommer fortsätta att ta in rapportering enligt befintliga föreskrifter fram till och med referensdatum 2021-12-31. Från och med det datumet kommer rapportering också ske enligt den nya tekniska standarden, vilket gör att rapportering behöver göras på båda sätten för detta referensdatum för berörda bolag.

Europeiska bankmyndighetens (EBA) rapporteringsramverk 3.0 innehåller bland annat ett förslag till teknisk standard med nya mallar och taxonomi för rapportering och offentliggörande av uppgifter av MREL och TLAC. Denna rapportering är avsedd att påbörjas per referensdatum 2021-06-30. EU-kommissionen har den 23 april antagit förslaget till denna tekniska standard.

De institut som Riksgälden har bedömt vara systemviktiga, och som inte omfattas av så kallade förenklade skyldigheter, är i dag föremål för rapporteringskrav enligt FI:s föreskrifter (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder.

Riksgälden har klargjort att nya beslut om MREL (i enlighet med det uppdaterade regelverket om resolution) kommer att fattas i december 2021 och börja gälla den 1 januari 2022, det vill säga enligt ordinarie cykel. Det innebär att FI och Riksgälden, fram till de nya besluten börjar gälla, har behov av att samla in rapportering enligt FI:s föreskrifter för att kunna tillgodose myndigheternas tillsyns- respektive övervakningsuppdrag i relation till befintliga MREL-krav.

Bolagen kommer därför behöva fortsätta att rapportera i enlighet med dessa föreskrifter fram till och med referensdatum 2021-12-31.

Berörda bolag behöver också rapportera uppgifter om MREL och TLAC, enligt den nya tekniska standarden, från och med referensdag 2021-12-31 (till skillnad från 2021-06-30 som gäller generellt för rapporteringsramverk 3.0). De behöver därmed rapportera både enligt FI:s föreskrifter samt enligt den nya tekniska standarden för detta referensdatum. Därefter sker rapportering enbart i enlighet med den nya tekniska standarden.

Laddar sidan