Nya EU-reglerade rapporteringskrav för värdepappersbolag

Det nyligen införda kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag − som består av värdepappersbolagsdirektivet (IFD) och värdepappersbolagsförordningen (IFR) – innebär att det införs nya krav på värdepappersbolagens periodiska rapportering. Den tekniska standard (ITS), som i detalj reglerar rapporteringskravet, träder i kraft den 1 september 2021 vilket medför att de nya rapporteringskraven börjar gälla från och med den 30 september 2021.

Texten uppdaterad 2021-11-29

Finansinspektionen har vidare meddelat ändrade och nya föreskrifter om  rapporteringskraven med anledning av IFR och IFD. 

FI kommer att informera när testrapportering i den nya rapporteringsportalen Fidac kommer att vara möjlig.

Klassificering av värdepappersbolag

Värdepappersbolagen ska enligt det nya EU-regelverket klassificeras utifrån den verksamhet som bedrivs samt utifrån storleken på denna. Klassificeringen styr bland annat rapporteringskraven och vilka bilagor till den tekniska standarden (ITS) som periodiskt ska inrapporteras. 

  • Klass 2: värdepappersbolag andra än små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag.
    Bilaga I i den tekniska standarden ska lämnas kvartalsvis fr.o.m. den 30 september 2021.
    Bilaga II i den tekniska standarden innehåller instruktioner för denna rapportering.
  • Klass 3: små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag.
    Bilaga III i den tekniska standarden ska lämnas årsvis fr.o.m. den 31 december 2021.
    Bilaga IV i den tekniska standarden innehåller instruktioner för denna rapportering.

Notera att Finansinspektionen kan komma att göra andra bedömningar om annat framkommer från Europeiska bankbyrån (EBA) exempelvis via frågor och svar (Q&A) eller liknande.

Notera också att värdepappersbolag med tillstånd att ta emot kunders medel på konto (tillstånd VPS8) inte ska tillämpa IFR och IFD. Dessa bolag rapporterar i stället som kreditinstitut enligt kapitaltäckningsförordningen (CRR) och kapitaltäckningsdirektivet (CRD) och omfattas alltså inte av de rapporteringskrav som beskrivs här.

Värdepappersbolagen ska löpande och noggrannt kontrollera sin klassificering.

När en konsoliderad situation föreligger ska gruppen rapportera samma klass som gäller för värdepappersbolagen i gruppen. I det fall gruppen består av flera värdepappersbolag med olika klassificering ska uppgifter på gruppnivå lämnas i de mallar som gäller för klass 2.

Gruppkapitaltest

För värdepappersföretagskoncerner som efter Finansinspektionens godkännande, tillämpar gruppkapitaltestet enligt artikel 8 IFR, ska endast uppgift om gruppkapitaltest lämnas. Uppgifter om gruppkapitaltestet, bilaga VIII i den tekniska standarden (ITS), rapporteras för den konsoliderade situationen med dess institutnummer. Dessa uppgifter ska rapporteras kvartalsvis oavsett klass. Bilaga IX i den tekniska standarden innehåller instruktioner för denna rapportering.

Laddar sidan