Vägledning om justerat försäljnings- och inlösenpris (swing pricing)

2021-12-01 | Fond Nyheter Marknad

Finansinspektionen har tagit fram en vägledning om justerat försäljnings- och inlösenpris (swing pricing) för fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare som ansöker om godkännande av fondbestämmelser eller av ändringar i dem.

FI publicerade den 1 juni 2021 rapporten Likviditetsverktyg i värdepappersfonder och specialfonder, i vilken vi redogjorde för vår bedömning att det utifrån den nuvarande fondlagstiftningen är möjligt för fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare att använda en viss form av swing pricing i värdepappersfonder och specialfonder. I rapporten benämns denna form av swing pricing justerat försäljnings- och inlösenpris.

FI har tagit fram en skriftlig vägledning som förmedlar vår syn på vilka krav bolag som tillämpar justerat försäljnings- och inlösenpris måste uppfylla, vilken information som ska anges i fondbestämmelserna och vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om godkännande av fondbestämmelser eller av ändringar i dem. Syftet är att bolagen ska använda sig av vägledningen när de ansöker om att få använda justerat försäljnings- och inlösenpris i värdepappersfonder och specialfonder som de förvaltar.

Vägledningen finns tillgänglig på FI:s webbplats (se länk nedan till sidan Värdepappersfonder).

Laddar sidan