Likviditetsverktyg i värdepappersfonder och specialfonder

2021-06-01 | Fond Rapporter Marknad

Fondförvaltare behöver ytterligare verktyg för att hantera likviditetsrisker i värdepappersfonder och specialfonder, konstaterar FI i en ny rapport. En viss form av ”swing pricing” bedömer vi redan möjlig att använda. Förslag på hur detta och vissa andra likviditetsverktyg kan regleras i lag och föreskrifter framöver lämnas i rapporten. I dag, bedömer FI, behöver värdepappersfonder vara öppna för inlösen minst en gång i veckan. Vi föreslår att de i stället bara ska behöva vara öppna för inlösen två gånger i månaden.

I regleringsbrevet för 2021 gav regeringen FI i uppdrag att utreda behovet av ytterligare likviditetsverktyg på den svenska fondmarknaden. FI skulle också utreda förutsättningarna för att införa sådana verktyg i Sverige och ge förslag till hur en eventuell reglering bör utformas. Resultatet presenterar vi nu i rapporten Likviditetsverktyg i värdepappersfonder och specialfonder.

FI har utrett tre verktyg

FI har utrett tre likviditetsverktyg i värdepappersfonder och special¬fonder:

  • "swing pricing"
  • avgifter för utspädningsskydd
  • inlösenspärrar med brytgränser.

FI anser att de här likviditetsverktygen behövs och bedömer att det finns skäl att tillåta att fondförvaltare − fondbolag, förvaltningsbolag och AIF-förvaltare – använder dem. FI anser också att villkoren för att använda verktygen ska regleras i lag och föreskrifter. Rapporten innehåller förslag på hur en sådan reglering kan se ut.

Vissa verktyg tillåtna i dag

FI bedömer att den svenska fondlagstiftningen redan i dag tillåter att fondförvaltare tar ut avgifter för utspädningsskydd. Sådana avgifter tas ut från andelsägarna när de tecknar eller löser in andelar. Detta görs för att täcka kostnader som uppstår för fonden vid köp och försäljning av fondens tillgångar.

Dessutom medger lagstiftningen en viss form av "swing pricing", som vi i rapporten benämner justerat försäljnings- och inlösenpris. Detta innebär att priset på fondandelarna justeras upp eller ner beroende på nettoflöden i fonden. Syftet är även här att täcka fondens kostnader för köp och försäljning av de underliggande tillgångarna.

Verktyget skiljer sig från den form av "swing pricing" som på svenska brukar kallas justerat fondandelsvärde och som innebär att själva fondandelsvärdet justeras. FI har tidigare bedömt att justerat fondandelsvärde inte är tillåtet enligt den svenska fondlagstiftningen. FI gör ingen annan bedömning nu.

Tillgång till ytterligare verktyg

FI anser att det även bör införas en möjlighet för fondförvaltare att använda inlösenspärrar med brytgränser i fonderna. Inlösenspärrar gör det möjligt för förvaltarna att senarelägga inlösen som överstiger en på förhand bestämd gräns (till exempel en viss procent av fondförmögenheten).

Förslag på sänkt inlösenfrekvens

I rapporten tar FI också upp frågan om värdepappersfonders inlösenfrekvens, det vill säga hur ofta fonderna är öppna för inlösen av fondandelar. Vi bedömer att den svenska fondlagstiftningen i dag tillåter att värdepappersfonder är öppna för inlösen av fondandelar en gång i veckan, men föreslår att de ska få vara öppna för inlösen endast två gånger i månaden.

Inlösenförfarande och uppsägningstider

Slutligen tar vi upp vissa frågor om regelverket för inlösenförfarandet i värdepappersfonder och specialfonder samt föreslår att detta regleras ytterligare i lag. Vi anser även att fondförvaltare ska få möjlighet att använda uppsägningstider i värdepappersfonder, det vill säga att andelsägarna måste meddela förvaltaren att de vill lösa in sina andelar en viss tid före inlösentillfället. Vi föreslår en reglering för både värdepappersfonder och specialfonder.

Laddar sidan