Kommissionen föreslår direktiv om hållbarhet i företagens värdekedja

2022-02-25 | Hållbarhet Nyheter

EU-kommissionen har beslutat om ett förslag till direktiv om skyldigheten för företag att genomföra en granskning, så kallad due diligence, om hur deras verksamhet påverkar andra aktörer i företagens värdekedja. Kommissionen föreslår att det införs administrativa sanktioner och möjlighet till skadestånd om reglerna inte följs.

Förslaget är avsett att komplettera due diligence-relaterade krav i andra regelverk på hållbarhetsområdet, till exempel reglerna om icke-finansiell rapportering i årsredovisningen (hållbarhetsrapporter) och skyldigheten för finansmarknadsaktörer att lämna hållbarhetsupplysningar (SFDR). Due diligence-frågor berörs även i EU:s taxonomiförordning om vad som ska utgöra en hållbar investering.

Enligt kommissionens förslag är det i första hand stora företag med 500 anställda och en omsättning på mer än 150 miljoner euro som omfattas. Mindre företag med mer än 250 anställda och en omsättning över 40 miljoner euro omfattas också om de är verksamma i vissa angivna sektorer som utvinning av olja och gas, textilindustrin och utvinningen av metaller.

Nu inleds beredningen i rådet och Europaparlamentet. Även medlemsstaternas parlament (i Sverige är det riksdagen) kommer att beredas tillfälle att yttra sig.

Laddar sidan