Om undantag från amorteringskrav

Frågor och svar om undantag från amorteringskrav.

Vem kan få undantag från amorteringskravet?
Enligt regelverket är det möjligt för bankerna att bevilja tillfälligt undantag från amorteringskravet efter en individuell bedömning och efter ansökan från kunden. För att få undantag krävs särskilda skäl.


Vad kan ett särskilt skäl vara?
Särskilda skäl kan vara att ett hushålls ekonomiska förutsättningar väsentligt försämrats. Till exempel kan det handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Men, det kan även vara fråga om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant.

Särskilda skäl förutsätter att omständigheterna inträffar efter att lånet har lämnats. Alltså att det har skett något oväntat, som man inte kunde förutse vid lånetillfället. Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl. Bankerna testar bolånetagare i sin kreditprövning för att se att de har goda marginaler att klara högre räntenivåer. De senaste åren har bankerna utgått från att nya bolånetagare ska klara av räntebetalningar, amorteringar och övriga levnadskostnader även vid räntenivåer på mellan 6 och 7 procent.


Har ni gjort någon förändring i bankernas möjlighet att bevilja individuellt undantag från amorteringskravet?
Nej, i regelverket har det alltid funnits möjlighet för långivare att, efter en individuell bedömning, medge tillfälliga undantag om det finns särskilda skäl.