FI följer uppdaterade riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd

2023-01-18 | EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om offentliggörande av nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd. Ändringen innebär inte några ytterligare upplysningskrav, utan förtydligar vilka institut som ska offentliggöra ovan information avseende kreditkvalitet.

EBA publicerade den 12 oktober 2022 ändringar av riktlinjerna EBA/GL/2018/10 avseende offentliggörande av information om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd.

Upphovet till ändringen är en följd utav att Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2019/876 har uppdaterats och att kommissionen har gett ut en teknisk standard – ITS (EU 2021/637) – som reglerar att instituten bland annat ska offentliggöra information om nödlidande exponeringar och exponeringar med anstånd.

Upplysningskraven enligt förordningen är tillämpliga på större och andra institut som är börsnoterade, varför EBA vill tydliggöra riktlinjerna så att de innefattar krav på att även små och icke-komplexa institut (SNCI) som är börsnoterade samt andra institut (dvs. som inte är stora institut eller SNCI) som inte är börsnoterade institut, ska offentliggöra denna information avseende kreditkvalitet.

FI har meddelat EBA att FI kommer att följa riktlinjerna som gäller från den 31 december 2022.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.