Rapport om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag

Finansinspektionen har beställt en rapport om hur värderingar av fastigheter sker hos fastighetsföretag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige. FI publicerar nu en kortfattad redogörelse för några intressanta iakttagelser från den och för vårt fortsatta arbete, tillsammans med den fullständiga rapporten som gjorts av ett konsultföretag på FI:s uppdrag.

Finansinspektionen har under lång tid varnat för att hög skuldsättning innebär en finansiell stabilitetsrisk. FI har också pekat på risken för fallande fastighetsvärden i ljuset av högre räntor och direktavkastningskrav.

För att förstå dynamiken i den kommersiella fastighetsmarknaden, inte minst i en nedgångsfas, är det centralt att få en förståelse hur de kommersiella fastighetsbolagen värderar sina fastighetsbestånd.

Det är bakgrunden till den studie som FI beställt. I en promemoria beskriver FI olika iakttagelser i rapporten som är värda att lyfta fram och hur vi arbetar med frågan.

FI kommer fortsätta att följa den kommersiella fastighetssektorn och potentiella konsekvenser för den finansiella stabiliteten. Bland annat genom att granska bankernas exponeringar mot sektorn. Vi kommer också att bjuda in berörda aktörer till samtal om rapportens iakttagelser under hösten.