FI följer riktlinjer för bedömning om kreditförvaltares ledning och förvaltning har tillräckliga kunskaper och erfarenheter

2024-06-11 | Regler EBA Nyheter Bank

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer för bedömning om kreditförvaltares lednings- eller förvaltningsorgan som helhet har tillräckliga kunskaper och erfarenheter, i enlighet med direktiv (EU) 2021/2167 (EBA/GL/2023/09).

Riktlinjerna syftar till att fastställa kraven för bedömning om kreditförvaltarens ledning och förvaltning har tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna bedriva sin verksamhet på ett kompetent och ansvarsfullt sätt i enlighet med artikel 5.1 c i direktiv (EU) 2021/2167.

Riktlinjerna är tillämpliga för alla kreditförvaltare enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv (EU) 2021/2167.

Riktlinjerna gäller från och med den 27 juni 2024.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.