FI-tillsyn 4: Kartläggning av fondandelsfonder

FI har kartlagt 25 fondandelsfonder förvaltade av 25 fondbolag och AIF-förvaltare. FI har granskat hur konsumenten informeras om avgifter samt hur förvaltarna redovisat fondandelfondens mål och prestation.

Förvaltarna har tillfrågats om de investerar fondandelsfondens kapital i egna fonder, och om skälet till detta. FI har inte studerat den faktiska förvaltningen av fondandelsfonderna.

Kartläggningen visar på en generellt hög avgiftsnivå för fondandelsfonder, speciellt i jämförelse med indexfonder och svenska aktiefonder. Informationen om fondandelsfondens totala avgifter är ibland otydlig. Närmare hälften av de kartlagda fondandelsfonderna använder sig inte av jämförelseindex, vilket försvårar för konsumenten att utvärdera produktens avkastningsmål.

En majoritet av förvaltarna investerar fondandelsfondens kapital i egna fonder. Skälet uppges vara erhållna rabatter i underliggande fonder. Trots rabatter är den totala avgiftsnivån hög. Investering i egna fonder bygger på att man hanterar sina intressekonflikter.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser konstaterar FI att det finns utrymme för förbättring för att förvaltarna ska kunna säkerställa att de alltid agerar utifrån andelsägarnas bästa intresse.

Läs mer