FI ändrar remissvar om redovisningstillsyn

FI har ändrat sitt remissyttrande från 2015 om ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige. I sitt ursprungliga yttrande ställde sig FI i huvudsak bakom förslaget att FI skulle få det fulla ansvaret för den svenska redovisningstillsynen.

Sedan FI lämnade detta yttrande har Finansinspektionen fört diskussioner med Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (Föreningen) om inrättandet av en självregleringslösning på liknande vis som i dag finns i bland annat Tyskland och Österrike. Den lösning som nu utarbetats av FI och Föreningen innebär – kortfattat – att Föreningen ska ansvara för granskning av emittenternas finansiella information, medan FI ska ansvara för eventuella ingripanden mot de emittenter som överträtt det tillämpliga regelverket.

FI anser att det förslag till självregleringslösning som utarbetats av Föreningen och FI medför fördelar i förhållande till det förslag som presenterades av utredningen. FI förespråkar därför att Finansinspektionen får rätt att delegera utförandet av redovisningstillsynen i Sverige till Föreningen.

FI anser att Sverige kan få en mer effektiv och flexibel redovisningstillsyn om den delegeras till Föreningen. En självregleringslösning på detta område är dessutom väl i linje med den väletablerade tradition av självreglering som finns på den svenska värdepappersmarknaden.

Självreglering här är även i linje med FI:s övergripande målsättning att verka för ett finansiellt system med väl fungerande marknader som präglas av ett högt skydd för konsumenter. FI:s tidigare reservationer mot en självreglering på detta område anser FI inte längre göra sig gällande.

Frågan om hur redovisningstillsynen i Sverige ska vara organiserad i framtiden kommer att beredas inom Finansdepartementet.

Laddar sidan