Remissvar om aktivitetsgrad i fondförvaltning

FI ställer sig bakom syftet med förslagen i promemorian. FI har tidigare tillstyrkt förslag om att krav på information om aktivitetsgrad i fonder ska lagfästas.

FI tillstyrker kravet att en fond som har ett relevant jämförelseindex ska redo-visa den faktiska aktivitetsgraden. FI föreslår dessutom ett krav på en utförlig kvalitativ förklaring av aktivitetsgraden i fonden.

Däremot avstyrker FI förslaget att en fond med ett jämförelseindex ska vara skyldig att ange en målsatt aktivitetsgrad. Aktivitet är en förutsättning för att nå högre avkastning, men det är ett medel, inte ett mål. Positioner som tas enbart i syfte att markera aktivitet riskerar att skada andelsägarnas intresse.

FI avstyrker även att kriterier för aktivitetsgraden ska anges för fonder utan jämförelseindex. De problem som lagförslaget syftar till att lösa rör fonder som har ett relevant index: Det är svårt att tänka sig en dold indexfond som saknar jämförelseindex. Mot denna bakgrund är det föreslagna bemyndigandet inte motiverat

Läs mer

Laddar sidan