Redovisning av fusion – remissvar på förslag till allmänna råd och vägledning

Finansinspektionen ser positivt på att Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram ett förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion där det beaktas att normgivningen för upprättande av koncernredovisning numera bygger på enhetsteorin.

Det allmänna rådet är avsett att ersätta de två äldre allmänna råden om fusion (BFNAR 1999:1 samt BFNAR 2003:2) som har sin utgångspunkt i att koncernredovisningen i stor utsträckning upprättas enligt ägarteorin. Nytt är att BFN nu även föreslår bestämmelser om så kallade nedströmsfusioner.

Det allmänna rådet ska tillämpas vid redovisning av fusion enligt 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. För finansiella företag finns ytterligare bestämmelser i rörelselagarna. FI tillstyrker förslaget men lämnar ett antal förslag till mindre ändringar.

Laddar sidan