Yttrande över promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

FI ser positivt på förslaget om att övergångsperioden för sådana understödsföreningar som inte är tjänstepensionskassor förlängs till utgången av 2020. Detta ger dem möjlighet att fortsätta tillämpa äldre bestämmelser i avvaktan på att en ny reglering för dem tas fram.

FI ser också positivt på att övergångsperioden för tjänstepensionskassorna förlängs. Den föreslagna förlängningen är dock kortare än vad FI tidigare har förordat.

FI har inga andra synpunkter på promemorians förslag.

Laddar sidan