Promemorian Stärkt konsumentskydd på inlåningsmarknaden

FI tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag.

FI menar att det är viktigt att övergångsbestämmelserna till den föreslagna lagen om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet utformas så att berörda företag får tillräcklig tid att avveckla sin verksamhet. Det ökar möjligheterna att avvecklingen sker på ett säkert sätt från en konsumentskyddssynpunkt. Vidare anser FI att det finns behov att se över förslagets lagtekniska utformning.

Laddar sidan