Remissvar: Förvalsalternativet inom premiepensionen

FI instämmer i stora delar i de förslag som lämnas.

FI ser positivt på att förvalsalternativet ska ha som mål att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de individer som omfattas och att systemet syftar till en ge en trygg pension. I vissa delar anser FI emellertid att förslagen behöver omprövas eller utvecklas:

  • FI anser att staten måste ansvara för att anpassa risknivån för de pensionssparare som närmar sig pensionsåldern och att en successiv övergång mellan de båda faserna är nödvändig.
  • FI varken kan eller bör godkänna fondbestämmelser för förvalsalternativet givet att FI inte längre har tillsyn över förvalsalternativet och någon skyldighet att följa lagen om värdepappersfonder inte föreligger.
  • FI anser att den begränsning som görs i förhållande till placeringsregler för andra fonder kan ifrågasättas om de placeringsregler som idag finns för förvalsalternativet tas bort ur lagstiftningen.
Laddar sidan