Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

FI tillstyrker samtliga förslag i promemorian. De föreslagna lagändringarna förväntas förbättra FI:s möjligheter att bedriva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av valutaväxlare och annan finansiell verksamhet.

Mot bakgrund av de omfattande penningtvättsrisker som kontanthantering innebär och mot bakgrund av riskerna för att valutaväxlare kan utnyttjas av personer som ägnar sig åt grov organiserad brottslighet anser FI att regeringen bör ta initiativ till en större samlad översyn av valutaväxlingslagen. FI har även vissa synpunkter som bland annat rör möjligheten att besluta om sanktionsavgift mot enskilda näringsidkare och de kostnader som de föreslagna ändringarna kan förväntas medföra.