Erik Thedéen om FI:s agenda och framtida utmaningar

Aktörerna på de finansiella marknaderna har en benägenhet att bete sig procykliskt, vilket förstärker konjunktursvängningar och kan förvandla en kraftig konjunkturnedgång till en finanskris. Ett av FI:s uppdrag är motverka den typen av procyklikalitet.

  • Datum:  2018-09-13
  • Talare:  Generaldirektör Erik Thedéen
  • Möte:  Swedbanks FIG-dag 2018

Thedéen inledde sitt tal med en genomgång av FI:s mandat och samarbetet mellan de institutioner som har ansvar för olika delar av den finansiella stabiliteten. Resten av talet ägnade han åt bolånemarknaden.

Den traditionella bankbaserade modellen för utgivning och finansiering av bolån i Sverige utmanas nu av aktörer som erbjuder alternativa finansieringsmodeller. Större konkurrens på bolånemarknaden är i grunden positivt, men inte på bekostnad av stabiliteten eller konsumenternas intressen, som reglerna kring bolånemarknaden är avsedda att skydda.

"En väl fungerande bolånemarknad måste ha ansvarsfulla aktörer som finns kvar för kunderna under lång tid", framhöll Thedéen under sin genomgång av nya aktörer på bolånemarknaden.

Finanssektorn och bolånemarknaden är procykliska till sin natur. Under en konjunkturuppgång tenderar bankerna att öka kredittillgången och har få incitament att tvinga kunderna att amortera. Under en nedgång gäller ofta det motsatta, särskilt om bostadspriserna faller eftersom bostäderna används som säkerhet för bolån. De förändringarna i de finansiella institutens kreditgivning tenderar att förstärka cykler och kan förvandla en kraftig nedgång till en finanskris. En av FI:s uppgifter är att motverka detta procykliska beteende.

"När systemriskerna byggs upp, så som har skett i den nuvarande miljön med stark tillväxt och låga räntor, har vi arbetat med två typer av åtgärder. För det första har vi höjt kapitalkraven för banker och föreslagit ytterligare en ökning av den kontracykliska kapitalbufferten för att stärka banksektorns motståndskraft. För det andra har vi introducerat låntagarbaserade åtgärder som bolånetak och amorteringskrav för att hejda ökningen av systemriskerna", sa Thedéen.

Amorteringskraven kan bidra till att hushållens skuldbetalningar blir mindre procykliska. Hushållen tvingas amortera under en uppgång och kan få en amorteringsfri period under särskilda omständigheter, exempelvis vid minskad inkomst. Eftersom bankerna inte gynnas av att säga upp bolån när bostadspriserna faller kan de medge sådana amorteringsfria perioder för hushåll som inte kan betala av sina lån på grund av arbetslöshet. Amorteringskraven motverkar därför procyklikaliteten i hushållens skuldbetalningar.

Eftersom dessa åtgärder redan har vidtagits har FI fler verktyg att använda vid en kraftig nedgång. De kapitalbuffertar som bankerna bygger upp under en uppgång utgör ett skydd som kan absorbera kreditförluster.

"FI kan exempelvis reducera eller ta bort den kontracykliska kapitalbufferten så att mer användbart kapital blir tillgängligt vid en kraftig nedgång. På så sätt kan bankerna upprätthålla kreditgivningen till hushåll och företag, och därigenom minskar risken för en kreditåtstramning som skulle förvärra nedgången ytterligare. Kapitalbuffertar motverkar därför kreditgivningens procyklikalitet, avslutade Thedéen.

Läs mer

Laddar sidan