Erik Thedéen: Makrotillsyn och en sund bostadsmarknad

Bostäder till överkomliga priser och hushållens skulder hamnar alltmer i fokus i den offentliga debatten i många länder. Erik Thedéen deltog i en paneldebatt tillsammans med deltagare från Australien, Irland och Kanada för att diskutera vad som kan göras för att hantera systemrisker och upprätthålla en sund bostadsmarknad. Debatten hölls på engelska och referatet är översatt till svenska i efterhand.

Daum: 2018-11-22
Talare: Generaldirektör Erik Thedéen
Möte: Canada's National Housing Conference

Erik Thedéen deltog i en paneldebatt på Canada's National Housing Conference i Ottawa, som organiserades av Canada Mortgage and Housing Corporation. Ämnet som diskuterades var "Balansakt: Hur regeringar kan hantera systemrisker och upprätthålla en sund bostadsmarknad", och Thedéen delade med sig av sin syn på Sveriges erfarenheter. Thedéen sammanfattade den historiska utvecklingen i Sverige, vad FI har gjort för att hantera sårbarheter relaterade till hushållens höga skulder och vad som kan göras för att tackla det dubbla problemet med bostäder till överkomliga priser och alltför höga hushållsskulder.

Den svenska lånemarknaden genomgick en strukturell förändring på 90-talet och i början av 2000-talet vilket ledde till att hushållen började låna mer och med en högre belåningsgrad, med låg eller ingen amortering. En dysfunktionell hyresmarknad, ökat bostadsägande och kraftigt reformerade fastighetsskatter bidrog till en ökning av bolån. Efter denna utveckling har Sverige upplevt en lång period av låga räntesatser och en stark ekonomisk tillväxt, vilket har bidragit till att höja bostadspriserna och skulderna ännu mer. FI har hanterat systemrisken relaterad till hushållens höga skulder genom att implementera flera olika låntagarbaserade åtgärder: ett bolånetak och två amorteringskrav, det ena är kopplat till belåningsgraden och det andra till skuldkvoten.

"Våra åtgärder fokuserar på den systemrisk som uppkommer på grund av hushållens skulder. Det finns dock en gräns för vad låntagarbaserade åtgärder kan och bör åstadkomma när det gäller prisernas överkomlighet. Prisnivån är det största hindret för unga hushåll och andra förstagångsköpare. Överkomliga priser är nära knutna till tillgången på bostäder. Sverige behöver en bättre fungerande hyresmarknad likväl som billigare byggande och en skattepolitik som förbättrar rörligheten", sade Thedéen.

FI anser inte att bostadspriserna är den bästa måttstocken när det gäller att bedöma hur framgångsrik deras åtgärder har varit. Vad som är viktigt är hur åtgärderna påverkar de systemrisker och sårbarheter som FI har identifierat. Till exempel har FI identifierat hushåll med hög skuldkvot som en sårbarhet. Hur framgångsrika åtgärderna har varit kan därför mätas genom att titta på hur FI kan sänka denna sårbarhet utan att skapa situationer i bostadsmarknaden som leder till att risker materialiseras.

"Vi anser dock att den senaste tidens dämpade tillväxt av bostadspriserna är en sund utveckling på bostadsmarknaden. Detta kommer att skapa incitament för aktörerna på bostadsmarknaden att ta större hänsyn till den inneboende prisrisken på fastighetsmarknaden och det faktum att priserna inte alltid går uppåt", avslutade Thedéen.

Laddar sidan